แนะนำตัวครู

ครูชื่อ ครูลัดดา ทองประจวบโชค
สอน ชั้น ม.4 วิชา ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นที่ปรึกษา ม.4/1
DSCF1140.JPG
จบการศึกษา
สถาบัน
ม.ต้น
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
ม.ปลาย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ปกศ.สูง คณิตศาสตร์
วิทยาลัยนครปฐม
กศ.บ คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
อค.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ค.ม.การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


งานพิเศษ

หัวหน้างานหลักสูตร

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

หัวหน้างานตารางสอน


การบ้านวันนี้จากการที่นักเรียนเรียนบทที่ 3 เรื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
1. จากรูปที่แสดงไม่หมด ให้นักเรียนเขียนชื่อว่าเป็นรูปอะไร เป็นหน่วยอะไร มีหน้าที่อะไร
CDDrive_001.jpg
CDDrive_002.jpg
CDDrive_003.jpg


CDDrive_006.jpg
CDDrive_007.jpg

CDDrive_009.jpg
ตอบ 1. ชื่ออุปกรณ์.................................
2.เป็นหน่วย....................................
3.หน้าที่ .......................................