มองโฆษณาอย่างวรรณกรรม


14[1].jpg

ภาษาที่ใช้ในการโฆษณาส่วนใหญ่จะใช้ภาษาที่โน้มน้าวให้ผู้ชมโฆษณามึความรู้สึกคล้อยตาม เชื่อในความดีพิเศษของสินค้า การให้บริการที่ดีกว่า หรือใช้องค์กรหรือบุคคล
ที่มีชื่อเสียงเป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไป

การใช้ภาษาในโฆษณาจึงถือว่าเป็นวรรณกรรม
ให้นักเรียนยกตัวอย่างโฆษณาที่แสดงความดีพิเศษของสินค้า การให้บริการที่ดีกว่า การใช้องค์กรหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง อย่างละ ๑ ตัวอย่าง
images.jpg