โรงเรียนรัฐราษอุปถัมภ์ ต.อ่างทอง อ. เมือง จ.ราชบุรีDSC05188.JPGภูมิทัศน์ทั่วไป
IMG_2551.jpg DSC07090.JPG15.jpg
5.jpgIMG_2644.jpgแหล่งเรียนรู้


DSC06821.JPG DSC06803.JPG DSC06829.JPGDSC06041.JPG


ประวัติผู้จัดทำ
นายบุญเลิศ เกตุสิงห์น้อย
วัน/ เดือน/ ปีเกิด 9 ตุลาคม พ.ศ. 2501
ที่อยู่ 153/12 หมู่ 12 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี
ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดไทร อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบางคนที “สกลวิสุทธิ” อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรัทธาสมุทร อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา
ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2536 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี
ประวัติครอบครัว
คู่สมรส นางศุภร เกตุสิงห์น้อย ครูชำนาญการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
บุตร 1.นายเตชินท์ เกตุสิงห์น้อย
2.นายจิรเมธ เกตุสิงห์น้อย
ผลงานทางวิชาการ หนังสืออ่านประกอบสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 เล่ม
เล่มที่ 1 เรื่อง สักวันหนึ่ง..เราจะโต
เล่มที่ 2 เรื่อง คนในบ้าน
เล่มที่ 3 เรื่อง สร้าง..เสริม..ป้องกัน
เล่มที่ 4 เรื่อง ปลอดภัยไว้ก่อน
เล่มที่ 5 เรื่อง เพศศึกษา..?
เล่มที่ 6 เรื่อง รู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์